Problemática

A Comarca da Limia ten un marcado carácter rural. Nesta comarca teñen un gran peso a actividade agrícola e gandeira na economía da zona e na propia configuración da paisaxe e o espazo. Estas actividades primarias relacionadas cos sectores da agricultura e a gandería identificáronse como algúns dos principais factores na modificación do estado das masas de auga da bacía do Limia, en base aos estudos e ao seguimento da evolución da masa de auga na devandita bacía realizados pola CHMS.

Destaca o efecto no tramo do encoro das Conchas (tramo do río Limia augas abaixo da comarca) onde se producen episodios de crecemento intenso de cianobacterias e eutrofización. Estes procesos xorden cando a auga recibe contribucións en gran cantidade de compostos nitroxenados e de fósforo que proceden fundamentalmente da actividade agropecuaria e dos residuos urbanos, ben a través de fontes difusas ou de descarga directa artificiais, que intentan emular a antiga lagoa.

O vínculo causal entre as actividades agrarias e o seu impacto sobre o medio acuático é consecuencia da aplicación de fertilizantes (orgánicos e químicos) que provocan unha contaminación difusa na auga, tanto superficial como subterránea, así como unha redución significativa ou mesmo a eliminación do bosque de ribeira, coa conseguinte afección aos ecosistemas fluviais.

A continuación, pódense observar distintos episodios de blooms no encoro das Conchas ocasionados pola elevada concentración de cianobacterias presentes na auga.

Algúns datos

Alto grao de aproveitamento agrario
0
3500

ha/patacas

0
17000

ha/cereal

0
900

ha/forraxe

Alta carga gandeira
0
44000

UG/carga porcina

0
28000

UG/carga avícola

Produción e uso de fertilizante orgánico
0
300000

M3/ residuos de porcino

0
600000

M3/ residuos avícolas

0
100000

M3/ residuos de galinácea

CONTAMINACIÓN DIFUSA NO ENCORO DAS CONCHAS

Problemas de eutrofización

Fertilizantes

Fácil incorporación mediante as augas continentais

Superficie

Insuficiente superficie agrícola para o emprego de xurros xerados como fertilizantes

Inundabilidade

Problemas de inundabilidade nunha gran parte da superficie destinada a uso agrícola e gandeiro