ACTUACIÓNS DE REXENERACIÓN FLUVIAL PARA A REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN DIFUSA

ACTUACIÓNS DE REXENERACIÓN FLUVIAL PARA A REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN DIFUSA

Expóñense aquí os resultados de dous casos de recuperación das funcións dos ecosistemas fluviais e humidais que axudarán a contribuír a reducir a contaminación difusa de orixe agrogandeira nas augas fluviais na comarca da Limia (Ourense). Ambas as actuacións realizáronse no marco do PROXECTO LIFE REXENERA LIMIA LIFE13 ENV/E/00027. Por unha banda, recuperouse un meandro do río Limia, anulado durante a desecación da Lagoa de Antela nos anos 50 en As Veigas de Ponteliñares (Rairiz, Ourense), para conseguir a mellora de a  capacidade de retención e asimilación de nutrientes do mesmo; para iso reabriuse a comunicación co actual leito do Limia dos dous extremos do meandro cegado e potenciouse a revegetación das súas marxes. Doutra banda procurouse a recuperación e integración no ciclo hidrolóxico da Canle da Lagoa de Antela de dúas charcas de antiga arenera abandonada, dentro da zona ZEPA da Limia (ES010 ZEPA ES0000436), para a súa reconversión nun sistema lagunar capaz de incrementar a capacidade de autodepuración e asimilación de nutrientes do curso fluvial; para iso colocáronse na lagoa tres illas artificiais flotantes con implantación de vexetación herbácea/ arbustiva da contorna. En ambos os casos, e a pesar dunhas condicións climáticas anormalmente secas, conseguiuse unha substancial mellora dos hábitats para as especies de flora e fauna, e unha tendencia de redución de contaminación que deberá confirmarse no futuro.

Balsas Illas Artificiais

 

A través do Proxecto LIFE REXENERA LIMIA, cofinanciado pola Unión Europea, están a implementarse varias solucións con carácter demostrativo na Comarca da Limia (Ourense) enfocadas a liquidar o problema ambiental da deterioración das masas de auga na conca do Río Limia polo exceso de nutrientes, que contribúen á eutrofización do encoro de As Cunchas localizado augas abaixo.

O obxectivo principal é demostrar a viabilidade e eficiencia dun enfoque innovador que integre medias preventivas e de rexeneración dun sistema fluvial altamente modificado nunha comarca con gran concentración agrogandeira, contribuíndo a cumprir cos obxectivos ambientais da Directiva Marco da auga.

As experiencias comprenden dúas actuacións do proxecto Life e foron formuladas co obxectivo de demostrar que a recuperación ambiental de leitos fluviais modificados e a rexeneración e reconexión de sistemas lagunares, son opcións viables que contribúen a reducir a presenza de nutrientes na auga e por conseguinte a eutrofización, á vez que se recuperan os ecosistemas locais, de especial transcendencia en espazos incluídos na Rede Natura 2000.

1. Actuación de recuperación e rehabilitación de antigas chairas de inundación do Limia para a redución da presenza de nutrientes nas augas por procesos naturais mediante:

• A conexión da actual canle do Limia cun antigo meandro anulado.

• A restauración e integración vexetal e hidromorfológica.

2. Actuación de recuperación de lagoas de antigas graveras como humidais artificiais naturalizados para a redución da presenza de nutrientes nas augas por procesos naturais mediante:

• A conexión hidrolóxica de charcas coa Canle da Lagoa de Antela.

• A restauración e integración vexetal e colocación de illas de macrofitas.

Actualmente estase monitorando de  a evolución dos parámetros de calidade das augas e dos bioindicadores  e prevese un Plan de transferencia que permita a aplicación dos resultados do proxecto a outras comarcas con situacións similares.

Consulta o artigo completo : Revista Ambienta