B3. REHABILITACIÓN DO LIMIA

B3. REHABILITACIÓN DO LIMIA

No Proxecto Life Rexenera Limia atópase enmarcada a  Acción B3 “Recuperación e rehabilitación de antigas chairas de inundación do Limia”, nesta contémplanse as seguintes actuacións co obxectivo de que o propio ecosistema fluvial colabore na redución de nutrientes da auga e mellore a súa calidade:

  1. Conexión hidráulica e hidrolóxica co actual río Limia co seu antigo meandro de aproximadamente 1 km.
  2. Permeabilización do fluxo da auga coas súas chairas de inundación, creando noiros naturalizados que permitan a fluctuación da auga o meandro e a súa
  3. Mellora da estrutura da vexetación de ribeira e bosque ripario.

AVANCE DE RESULTADOS:

  • Evolución da calidade da augua, Parámetros físico-Químicos

Os resultados obtidos  durante a campaña de monitoraxe de 2019 referente  ao seguimento  de calidade das augas confírmanse a redución de concentración de nutrientes na auga tras circular polo meandro, en comparación coa súa mesmo percorrido no río, con porcentaxes de redución media superiores ao 60% en compostos de nitróxeno e fósforo. Destacando a porcentaxe de redución de nitratos e nitritos en todas as mostraxes superior ao 40%.

Hai que destacar por unha banda, a redución do 90% de nitratos na auga, e por outro,  o amonio atópase nunha situación máis favorable en comparación ao mesmo período do ano 2018 debido ás actuais  condicións anóxicas que presenta a auga no meandro.

 

  • Evolución da calidade da agua, Parámetros Biolóxicos

O funcionamento do meandro como hábitat fluvial, pódense comprobar que hai unha clara  colonización de especies autóctonas de macroinvertevados no río. Ademais grazas ao indicador das diatomeas pódese afirmar que as comunidades de macrófitos (plantas que viven na auga) aumentaron a súa presenza xa que teñen unha maior actividade depurativa e por tanto  de redución de nutrientes na auga que circula polo meandro.

  • Evolución de hábitats e especies

Flora:

Unha vez finalizada as obras de conexión co río Limia, procedeuse á plantación de propágulos, para conseguir a pronta revegetación das marxes da nova marxe creada e dunha plataforma ou chaira de inundación adxacente. Plantáronse especies comúns na contorna máis inmediata (Apium nodiflorum, Glyceria declinata, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Juncus bulbosus, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Mentha suaveolens), así como algúns salgueiros (Salix spp) de baixa talla utilizados para conter a erosión nos noiros. A vexetación evoluciona favorablemente.

Herpetofauna:

Xerouse unha rede de charcas estacionais na chaira de inundación e se han interconectaron entre si,  a través de pódaa de parte da vexetación arbórea anexa ás charcas aumentouse a insolación o que promove  a colonización e desenvolvemento de especies de anfibios heliófilos como Hyla arborea e Pelophylax perezi.

Avifauna:

A evolución do leito fluvial restaurado e a súa chaira de inundación deu lugar á creación dun hábitat potencial para a cría da cerceta común (Anas crecca), feito de gran relevancia xa que a poboación nidificante desta especie está incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na categoría de “En perigo de extinción” e na comarca da Limia englóbase na categoría de especies con “Cría posible”.