Principios horizontais

Desenvolvemento sustentable

 

A conservación e mellora do medio ambiente e o desenvolvemento sustentable constitúen a razón principal do proxecto Life Rexenera Limia cuxo obxectivo é demostrar a viabilidade e eficiencia dun enfoque innovador, integrando medidas preventivas e de rexeneración dun sistema fluvial altamente modificado nunha Comarca -a Limia- con gran concentración agrogandeira.

Contribúese así a cumprir cos obxectivos ambientais da Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas, que nace coa vocación de protección do recurso e de promoción do seu uso sustentable para garantir a dispoñibilidade do mesmo a longo prazo.

 

Igualdade entre mulleres e homes

 

Aínda que pola propia temática do proxecto non existan accións concretas de fomento da igualdade entre homes e mulleres, cabe mencionar que o proxecto asegurará a igualdade de oportunidades e, por tanto, a non discriminación por discapacidade, raza, relixión, orientación sexual, etc., nos procesos de contratación que se realicen ao longo do período de execución.

En canto á estratexia de comunicación, velarase pola observancia e aplicación do principio de igualdade mediante a adopción dun enfoque de xénero na mesma. Este marco horizontal establece medidas para favorecer a xeración de coñecemento, desenvolver e adecuar as estatísticas e investigacións, promover a formación e a sensibilización logrando, así, a integración efectiva do principio de igualdade.

 

Igualdade de oportunidades e non discriminación

 

Por parte dos socios aplícase un código ético en coherencia cos principios transversais dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos. Segundo o Regulamento de Disposicións comúns os Estados membros e a Comisión velarán por que se teñan en conta e promóvanse a igualdade entre homes e mulleres e a integración da perspectiva de xénero ao longo da preparación e a execución dos programas, entre o que se inclúe o que se refire ao seguimento, a presentación de informes e a avaliación.

Por iso, como así se especificou no apartado anterior, os procedementos de contratación de persoal que puidesen levar a cabo os socios do proxecto así como os de servizos e expertos externos respectarán en todo momento a igualdade entre homes e mulleres garantindo a total imparcialidade na materia.